การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ(อิสราเอล)

 

การฝ฿กอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ(อิสราเอล) ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2560