การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ(อิสราเอล) รุ่นที่ 3

 

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ(อิสราเอล) รุ่นที่ 3