ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทย จำนวน 266 คน ที่เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย - อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) ณ ห้องอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โดยผู้ตรวจราชการกรมได้มอบโอวาทแก่แรงงานไทยให้มีความขยัน ความตั้งใจในการทำงาน ให้คิดเสมอว่าแม้งานจะหนักแต่เป็นการสู้เพื่อตัวเองและครอบครัวก็จะผ่านพ้นไปได้และเมื่อเดินทางกลับมาจะมีรายได้ ความรู้และประสบการณ์เป็นทุนให้ตนเอง สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ต่อไป