กกจ. มอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันฯ

 

กกจ. มอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 2”

วันที่ 1 ธันวาคม  2565  นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2”  โดยมีนางสาวบุษบัญชลี ภู่แก้วเผือก หัวหน้าฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี (EPS) กล่าวรายงาน  นางอัจฉรา เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมพิธี ณ โรงแรมเฮือนต้นนุ่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้คนหางานมีความรู้ด้านภาษา กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งการใช้ชีวิตในสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 60 คน