กกจ. มอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 2”
กกจ.  ประชุมชี้แจงการให้บริการกระบวนงานยื่นคำขอสมัครและชำระเงินค่าสมาชิกกองทุน ฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กกจ. ประชุมการให้บริการกระบวนงานการรับแจ้งจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2565
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่แรงงานไทยที่มาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์
ผอ.กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  เปิดการอบรมการใช้โปรแกรมมูซาเนต (Musaned) ของซาอุดีอาระเบีย
ผอ.กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยฯ รุ่นที่ 4

 1 2 3 >  Last ›