นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่แรงงานก่อนเดินทางไปทำงานเกษตรในรัฐอิสราเอล
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแรงงานไทยที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการจัดเตรียมสถานที่กักกันแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 1 /2564
รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมชี้แจงมาตรการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2021
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงานในภาคเกษตรที่รัฐอิสราเอล
ประชุมคณะทำงานพิจารณาการคัดเลือกและการยกเลิกหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษา

 1 2 >