อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ประสานงาน และตัวแทนบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์ สวีเดน
รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมชี้แจงมาตรการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2021
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงานในภาคเกษตรที่รัฐอิสราเอล
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงานในภาคเกษตรที่รัฐอิสราเอล ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 1 2 3 >