กรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานพิจารณาการคัดเลือกและการยกเลิกหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างงานต่างชาติ (EPS)  ครั้งที่ 1/2562
กระทรวงแรงงาน จัดทำประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างข้อตกลงระหว่างรัฐบาลอิสราเอล ครั้งที่2
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จัดพิธีส่ง-รับมอบแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ