นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และคณะ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในอิสราเอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่น 2
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือด้านเทคนิค ครั้งที่ 4 (The Fourth Technical Meeting) ไทย – ซาอุดีอาระเบีย
อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับนายกสมาคมความสัมพันธ์ไทย – แอฟริกา และเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 6”
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมหารือร่วมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›