ข้อแนะนำ

คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ

- ท่านมีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วและมีรายได้พอสมควร?
- ท่านมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่พร้อมหน้าพ่อ แม่ ลูก ?
- ท่านมีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อร้ายแรง ?
- ท่านอยากไปทำงานต่างประเทศเพราะเห็นคนอื่นเขาไปกัน?
- ท่านได้ค่าจ้างไม่คุ้มกับค้าหัวที่จ่ายไป ?

ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฏหมาย

การไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มี 5 วิธี

1. บริษัทจัดหางานจัดส่งไป

2. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงาน

3. ผู้ที่จะไปทำงานติดต่อหางานเอง (ต้องแจ้งการเดินก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน)

4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงาน

5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน

เอกสารและของใช้ที่ควรนำติดตัวไป

- หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ให้ถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย

ประวัติตลอดจนหน้าที่มีวีซ่าเก็บแยกต่างหากจากพาสปอร์ตกรณีหายจะใช้เป็นหลักฐานได้

- บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ใบขับขี่ (ถ้ามี)

- หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร สด.9

- รูปถ่ายขาว-ดำ ขนาดต่างๆ

- สัญญาจัดหางานและสัญญาจ้างแรงงานพร้อมสำเนา

- บัตรสมาชิกกองทุน

- หลักฐานเหล่านี้ควรถ่ายเอกสารให้ครอบครัวเก็บรักษาไว้ 1 ชุด

ทำอย่างไรจึงไม่ถูกหลอก

- สมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยขอดูจากใบอนุญาตจัดหางาน

- สอบถามเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานว่าบริษัทจัดหางานมีจริงหรือไม่

- อย่าจ่ายเงินค่าหัว จนกว่าจะทราบกำหนดการเดินทาง

- ไม่ควรจ่ายเงินค่าบริการ (ค่าหัว) เป็นเงินสด ให้จ่ายผ่านธนาคาร โดยขอคำแนะนำจากธนาคาร

- เมื่อจ่ายเงินแล้ว ให้ขอใบเสร็จรับเงินจากบริษัทไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

- หลังจ่ายเงินแล้ว หนึ่งเดือนยังไม่ได้เดินทาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานทันที

- ก่อนออกเดินทางไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ฟรี

ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ

- ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต 1,000 บาท หากประสงค์จะรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์จะเสียค่าจัดส่งเพิ่มอีก เป็นเงิน 35 บาท (รวมเป็น 1,035 บาท) ติดต่อทำที่กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ

ปัจจุบันมีสถานที่ที่จะไปทำพาสปอร์ตได้ 5 แห่ง คือ
1. สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 12
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
โทร : 0-2245-9438-9, 0-2245-1042
2. กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
โทร : 0-2981-7170-99, 0-2981-7200-19
3. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 4 โทรศัพท์ 0-2531-1841
4. ศูนย์การค้าอิมพีเรียลบางนา ชั้น 5 โทรศัพท์ 0-2744-0893
5. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 8 โทรศัพท์ 0-2884-8820-28

- ค่าตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศไม่เกิน 1,500 บาท แต่ต้องไปตรวจในโรงพยาบาลที่กรมการจัด งานประกาศรายชื่อไว้

- ค่าทดสอบฝีมือครั้งละไม่เกิน 500 บาท

หากค่าทดสอบฝีมือมีค่าใช้จ่ายสูงเกิน 500 บาท

ให้ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือเรียกเก็บได้ตามอัตราที่อธิบดีกรม

พัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท

- ค่าบริการและค่าใช้จ่าย (ค่าหัว) ไปทำงานไต้หวันเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายไม่เกิน 56,000 บาท

- ไปทำงานประเทศอื่นๆเสียค่าบริการเท่ากับค่าจ้างที่ท่านได้รับไม่เกิน 1 เดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการจัดส่ง ไม่เกิน 15,000 บาท

- ถ้าท่านไปทำงาน สิงคโปร์ เงินเดือน 8,000 บาท บริษัทจัดหางานจะเก็บได้ไม่เกิน8,000+15,000=23,000บาท