หน่วยงานในสังกัด

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ประกอบด้วย

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  • กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการไปทำงานต่างประเทศ

- ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบงาาน
- ฝ่ายทะเบียนคนหางานและสารสนเทศ
  • กลุ่มงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ฝ่ายนโยบายและแผนงานกองทุน
- ฝ่ายการเงินและบัญชีกองทุน
- ฝ่ายกฎหมายและวินิจฉัยสงเคราะห์
  • กลุ่มงานอนุญาตการไปทำงานต่างประเทศ

- ฝ่ายอนุญาตการไปทำงานต่างประเทศ 1
- ฝ่ายอนุญาตการไปทำงานต่างประเทศ 2
  • กลุ่มงานบริหารการไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ

- ฝ่ายบริการจัดหางานต่างประเทศ
- ฝ่ายสัญญาจ้างงานและอำนวยการจัดส่ง
- งานวิชาการและสนับสนุนการดำเนินงาน
  • กลุ่มงานพัฒนาความพร้อมคนหางาน

- ฝ่ายพัฒนาความพร้อมคนหางาน
- ฝ่ายฝึกอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ