ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบ​

1. จัดทำแผนงาน โครงการตัวชี้วัดและคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

2. ศึกษาวิเคราะห์ กำหนด ปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

3. ตรวจสอบ และเสนอความเห็นการอนุญาต และต่ออายุการเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ

4.ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2528 มาตรา 61 ทวิ

5.ตรวจสอบและเสนอความเห็นขออนุญาตเป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม

6.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กลับหน้าหน่วยงานในสังกัด