ฝ่ายส่งเสริมตลาดแรงงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล

ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อกำหนดทิศทางและการวางแผนการตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ

2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางการเจรจากับทางการของประเทศผู้รับแรงงานไทยเพื่อแก้ปัญหาการจ้างแรงงานไทย

3. สร้างเครือข่ายการจัดหางานต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

4. จัดทำข้อมูลประกอบการเจรจาของผู้บริหารกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ

5. จัดทำข่าวการเคลื่อนไหวและสถานการณ์การจ้างงานในต่างประเทศ

6. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กลับหน้าหน่วยงานในสังกัด