ฝ่ายสำนักงานจัดหางาน

1.พิจารณาอนุญาตการจดทะเบียนและการยกเลิกบริษัทจัดหางานต่างประเทศลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางาน ข้อมูลทางทะเบียนของบริษัทจัดหางานที่เกี่ยวข้อง

2.เรียกเก็บ/รักษา/พิจารณา หักหลักประกันบริษัทจัดหางาน

3.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กลับหน้าหน่วยงานในสังกัด