ฝ่ายอบรมคนหางาน

1.งานวิชาการด้านการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

2.จัดทำและพัฒนาหลักสูตร และคู่มืออบรมคนหางานฯ

3.จัดทำและพัฒนาสื่อฝึกอบรม เช่น เอกสาร วีดีทัศน์

4.บริการข้อมูลการพัฒนาความพร้อมคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

5.ดำเนินการอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ (pre-departure training)


กลับหน้าหน่วยงานในสังกัด

FILE PDF