ฝ่ายพิจารณาอนุญาตฯ 1

1. รับคำขออนุญาตรับสมัคร หรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า ของบริษัทจัดหางาน

2. รับคำขออนุญาตขยายระยะเวลาการรับสมัคร หรือประกาศรับสมัครคนหางาน เป็นการล่วงหน้า

3. รับคำขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศของบริษัทจัดหางาน

4. รับคำขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศตามระบบโครงงานฝึกงาน และฝึกปฎิบัติงานด้านเทคนิค

5. ทำข้อมูลทะเบียนเอกสารคำขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานของทุกประเทศ จัดเก็บสำเนาเอกสาร จัดทำทะเบียนคุมเอกสาร

6.พิจารณาคำขออนุญาตรับสมัคร หรือประกาศรับสมัคนคนหางานเป็นการล่วง หน้าของบริษัทจัดหางานเฉพาะกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออก และเอเซียใต้ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม ออสเตรเลีย

7.พิจารณาคำขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศของบริษัทจัดหางาน เฉพาะกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกและเอเซียใต้

8.พิจารณาคำขออนุญาตขยายระยะเวลาดำเนินการรับสมัคร และจัดส่งคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศของบริษัทจัดหางาน เฉพาะกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกและเอเซียใต้

9.พิจารณายกเลิกหนังสือขออนุญาตรับสมัคร หรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้าของบริษัทจัดหางาน

10.พิจารณายกเลิกหนังสือขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศของบริษัทจัดหางานทุกประเทศ

11.พิจารณาดำเนินการระงับการจัดส่งคนหางานให้นายจ้างและบริษัทจัดหางาน เฉพาะกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกและเอเซียใต้

12.พิจารณาดำเนินการยกเลิกการระงับการจัดส่งคนหางานให้ นายจ้าง และบริษัทจัดหางานเฉพาะกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออก และเอเซียใต้


กลับหน้าหน่วยงานในสังกัด