ฝ่ายพิจารณาอนุญาตฯ 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. พิจารณาคำขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้าของ บริษัทจัดหางาน เฉพาะกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรปและอเมริกา

2. พิจารณาคำขออนุญาตขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการ ล่วงหน้าของบริษัทจัดหางานเฉพาะกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรปและอเมริกา

3. พิจารณาคำขออนุญาตส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรปและอเมริกา

4. พิจารณาคำขออนุญาตขยายระยะเวลาดำเนินการจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เฉพาะกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา

5. พิจารณาคำขออนุญาตให้นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน และฝึกงานในต่างประเทศทุกประเทศ

6. รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองของคนหางานทุกประเทศ

7. รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานทุกประเทศ (Re-Entry Visa)

8. รับรองเอกสารการผ่านงานและประสบการณ์ทำงานของคนหางานระดับวิชาชีพ (เพื่อใช้ประกอบยื่นขอวีซ่าไปทำงานต่างประเทศ)


กลับหน้าหน่วยงานในสังกัด