ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานฯ โดยรัฐ

1. ติดต่อประสานนายจ้างที่ต้องการรับแรงงานไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับประเทศผู้รับแรงงานไทย

2. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดส่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกคนหางานตามข้อตกลงใน MOU

3. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพคนหางานตามความต้องการของนายจ้างและตามข้อตกลง

4. ประสาน/ติดตามคนหางานที่ได้รับการคัดเลือก

5. ประสานการจัดส่ง และจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศปลายทางตามข้อตกลง

6. จัดทำข้อมูลสถิติ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานผล

7.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กลับหน้าหน่วยงานในสังกัด