คัดเลือกคนหางาน

- นายจ้างสามารถคัดเลือกคนหางานตามคุณสมบัติที่ต้องการ จากศูนย์ทะเบียนคนหางานของสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือติดต่อโดยตรงที่กรมการจัดหางาน


- บริษัทจัดหางานที่ประสงค์จะรับคนหางานตามคุณสมบัติและตำแหน่งที่นายจ้างต้อง การ หรือรับสมัครคนงานเป็นการล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมคนหางานสามารถที่จะคัดเลือกคนหางานจากรายชื่อคนหางานที่แจ้ง ความประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ ที่ศูนย์ทะเบียนคนหางาน กรมการจัดหางาน