กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

รายละเอียดกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ภารกิจกองทุนฯ
- โครงสร้างการบริหารงานกองทุน
- การดำเนินการตามนโยบายรัฐ

- รายละเอียดสิทธิประโยชน์กองทุนฯ
- กรณีตัวอย่างการวินิจฉัย

- สถานที่ติดต่อกองทุนฯแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2560

- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2561

- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2562นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ.2560

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ.2561

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ.2562


กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528

- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ

- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

คณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ


ผลการดำเนินงานเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- งบรายได้ค่าใช้จ่ายตั้งปีบัญชี 2558-2561 (ต.ค.58-ก.ย.61)

ผลการดำเนินงานด้านเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปี 2562

-ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค 61 - มี.ค.62)
การบริการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

- รายละเอียดของการบริการสินเชื่อ

- โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


สถิติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562

- เดือนตุลาคม 2561 

-เดือนพฤศจิกายน 2561 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนมกราคม 2562 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนมีนาคม 2562 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนเมษายน 2562 และผลการดำเนินงานสะสม

- สถิตการสงเคราะห์เงินกองทุนฯ กรณีเสียชีวิต ประเทศอิสราเอล
กระบวนงานของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

กระบวนงานต่างๆ


การจัดการความรู้

-แนวปฏิบัติงานการวินิจฉัยคำร้องเพื่อขอรับการสงเคราะห์และจ่ายเงินกองทุน

-การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

-การบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหรือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

-แนวทางการปฏิบัติงานวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของคนหางานสำหรับสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ

- โรคต้องห้ามในการทำงานต่างประเทศ

- แนวปฏิบัติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย


โครงการลงทุนที่สำคัญ

-โครงการลงทุน ปีบัญชี 2561

-การจัดซื้อจัดจ้าง ปีบัญชี 2561

-โครงการลงทุน ปีบัญชี 2562

-การจัดซื้อจัดจ้าง ปีบัญชี 2562การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายกระทรวงต้นสังกัด

-แผนปรับปรุงประสิทธิภาพการเนินงานด้านการเงิน

- การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องในประเทศ

คำร้องขอรับการสงเคราะห์
บันทึกการสอบปากคำ
- กรณีตรวจโรคไม่ผ่านหรือกรณีประสบอันตราย
- กรณีเสียชีวิต
หนังสือมอบอำนาจ

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องในต่างประเทศ

คำร้องขอรับการการสงเคราะห์
บันทึกคำให้การ
      ใบสำคัญรับเงินต่างประเทศ

FILE PDF

 1. การจัดตั้งกองทุนฯ
 2. ตั้งแต่ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560
 3. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีปีบัญชี 2561
 4. ใบสำคัญรับเงินต่างประเทศ
 5. ใบสำคัญรับเงินต่างประเทศ
 6. ผลการวินิจฉัยสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ ตั้งแต่ตุลาคม 2560-พ.ค.2561
 7. โครงการลงทุน ปีบัญชี 2561
 8. ผลการวินิจฉัยสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ มิ.ย. 2561
 9. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
 10. รลอ ขอสินเชื่อโดยการจัดส่งของรัฐฯ
 11. การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯปีงบประมาณ 2561
 12. งบรายได้ค่าใช้จ่าย
 13. พระราชบัญญัติ
 14. พระราชบัญญัติ
 15. แนวทางการปฏิบัติงานวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของคนหางานสำหรับสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ
 16. ผลการสงเคราะห์ ต.ค.60- ส.ค.61
 17. แก้ไขผลการสงเคราะห์ ต.ค.60- ส.ค
 18. - งบรายได้ค่าใช้จ่ายตั้งปีบัญชี 2558-2561 (ต.ค.60-มิ.ย.61)2222
 19. ภาพรวมแผนยุทธ์กองทุน ปี 62-64 aoily1
 20. ผลการให้การสงเคราะห์สมาชิก ต.ค60 - ก.ย 61
 21. ผลการให้การสงเคราะห์สมาชิก ต.ค60 - ก.ย 61_แก้ไข
 22. 01 โครงสร้างการบริหารงานกองทุนฯ
 23. 02 คำสั่งแต่งตั้ง
 24. 03 แผนปรับปรุงและพัฒนาปี 62 ฉบับปรับปรุง 1
 25. 01 ภารกิจกองทุนฯ
 26. 02 สถานที่ติดต่อกองทุนฯ
 27. โรคต้องห้าม
 28. - แนวปฏิบัติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย
 29. งบค่าใช้่จ่าย ต.ค.61-ก.ย.61
 30. การดำเนินนโยบายรัฐ61 1
 31. ภารกิจกองทุนฯ 2 (1)
 32. ภารกิจกองทุนฯ 1
 33. 01 สงเคราะห์ ต.ค.61
 34. 02 สงเคราะห์ พ.ย.61
 35. ธ.ค.2561
 36. นโยบายการกำกับดูแล 2562
 37. สถิติสงเคราะห์ ก.พ.62
 38. สถิติ ม.ค.62
 39. มี.ค.62
 40. แก้ไข_กพ.62
 41. การเงิน
 42. 01 โครงการลงทุน 2562
 43. 02 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
 44. สถิติสงเคราะห์เม.ย. 62