กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

รายละเอียดกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจกองทุนฯ
- โครงสร้างการบริหารงานกองทุน

- รายละเอียดสิทธิประโยชน์กองทุนฯ
- กรณีตัวอย่างการวินิจฉัย

- สถานที่ติดต่อกองทุนฯแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564-2566
- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565-2567


นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ.2563

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ.2564

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ.2565กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528

- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ

- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559

- พระราชกฤษฎีกา การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง ทุนหมุนเวียนเพื่อพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2561 ไม่ใช้บังคับ

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

คณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ


ผลการดำเนินงานด้านเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

- ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564


ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปี 2565

 - รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนตุลาคม 2564

 - รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2564

 - รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนธันวาคม 2564

 - รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนมกราคม 2565

 - รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 - รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนมีนาคม 2565
การบริการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

- รายละเอียดของการบริการสินเชื่อ

- โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


สถิติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ

 - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559

 - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560

 - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561

 - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562

 - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563

 - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564


สถิติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ ประจำปี 2565

 - เดือนตุลาคม 2564 และผลการดำเนินงานสะสม

 - เดือนพฤศจิกายน 2564 และผลการดำเนินงานสะสม

 - เดือนธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานสะสม

 - เดือนมกราคม 2565 และผลการดำเนินงานสะสม

 - เดือนกุมภาพันธ์ 2565 และผลการดำเนินงานสะสม

 - เดือนมีนาคม 2565 และผลการดำเนินงานสะสม

 - เดือนเมษายน 2565 และผลการดำเนินงานสะสม


กระบวนงานของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

กระบวนงานต่างๆ


การจัดการความรู้

-แนวปฏิบัติงานการวินิจฉัยคำร้องเพื่อขอรับการสงเคราะห์และจ่ายเงินกองทุน

-การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

-การบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหรือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

-แนวทางการปฏิบัติงานวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของคนหางานสำหรับสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ

- โรคต้องห้ามในการทำงานต่างประเทศ

- แนวปฏิบัติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย

- แนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ


โครงการลงทุนที่สำคัญ

- โครงการลงทุน ปีบัญชี 2563

- การจัดซื้อจัดจ้าง ปีบัญชี 2563

- โครงการลงทุน ปีบัญชี 2564

- การจัดซื้อจัดจ้าง ปีบัญชี 2564

- การจัดซื้อจัดจ้างและการลงทุนที่สำคัญ ประจำปีบัญชี 2565การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายกระทรวงต้นสังกัด

-แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องในประเทศ

คำร้องขอรับการสงเคราะห์

แบบประเมินความสูญเสียสมรรถภาพร่างกายหรืออวัยวะหรือจิตใจ เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ


บันทึกการสอบปากคำ

- กรณีตรวจโรคไม่ผ่านหรือกรณีประสบอันตราย
- กรณีเสียชีวิต
หนังสือมอบอำนาจ
คำร้องขอรับการการสงเคราะห์
บันทึกคำให้การ
   ใบสำคัญรับเงินต่างประเทศ

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องในต่างประเทศ