กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

รายละเอียดกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ภารกิจกองทุนฯ
- โครงสร้างการบริหารงานกองทุน

- รายละเอียดสิทธิประโยชน์กองทุนฯ
- กรณีตัวอย่างการวินิจฉัย

- สถานที่ติดต่อกองทุนฯแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2562

- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2563


นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ.2563กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528

- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ

- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้งการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559

- พระราชกฤษฎีกา การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง ทุนหมุนเวียนเพื่อพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2561 ไม่ใช้บังคับ


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

คณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ


ผลการดำเนินงานเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- งบรายได้ค่าใช้จ่ายตั้งปีบัญชี 2558-2561 (ต.ค.58-ก.ย.61)

ผลการดำเนินงานด้านเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปี 2562

-ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค 61 - มี.ค.62)

-ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 3(ต.ค 61 - มิ.ย.62)

-ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 3(ต.ค 61 - ก.ย.62)


ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ปะจำปี 2563

- เดือนตุลาคม 2562

- เดือนพฤศจิกายน 2562

- เดือนธันวาคม 2562

- เดือนมกราคม 2563
- เดือนกุมภาพันธ์ 2563
- เดือนมีนาคม 2563
- เดือนเมษายน 2563
- เดือนพฤษภาคม 2563

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563
การบริการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

- รายละเอียดของการบริการสินเชื่อ

- โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


สถิติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562


-เดือนตุลาคม 2562 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนพฤศจิกายน 2562 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนมกราคม 2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนมีนาคม 2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนเมษายน 2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนพฤษภาคม2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนมิถุนายน2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนกรกฎาคม2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนสิงหาคม2563 และผลการดำเนินงานสะสม

- สถิตการสงเคราะห์เงินกองทุนฯ กรณีเสียชีวิต ประเทศอิสราเอล
กระบวนงานของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

กระบวนงานต่างๆ


การจัดการความรู้

-แนวปฏิบัติงานการวินิจฉัยคำร้องเพื่อขอรับการสงเคราะห์และจ่ายเงินกองทุน

-การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

-การบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหรือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

-แนวทางการปฏิบัติงานวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของคนหางานสำหรับสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ

- โรคต้องห้ามในการทำงานต่างประเทศ

- แนวปฏิบัติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย

- แนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ


โครงการลงทุนที่สำคัญ

-โครงการลงทุน ปีบัญชี 2563

-การจัดซื้อจัดจ้าง ปีบัญชี 2563

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายกระทรวงต้นสังกัด

-แผนปรับปรุงประสิทธิภาพการเนินงานด้านการเงิน

- การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องในประเทศ

คำร้องขอรับการสงเคราะห์

แบบประเมินความสูญเสียสมรรถภาพร่างกายหรืออวัยวะ เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา
ให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

บันทึกการสอบปากคำ
- กรณีตรวจโรคไม่ผ่านหรือกรณีประสบอันตราย
- กรณีเสียชีวิต
หนังสือมอบอำนาจ

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องในต่างประเทศ

คำร้องขอรับการการสงเคราะห์
บันทึกคำให้การ
      ใบสำคัญรับเงินต่างประเทศ

FILE PDF

 1. การจัดตั้งกองทุนฯ
 2. ตั้งแต่ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560
 3. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีปีบัญชี 2561
 4. ใบสำคัญรับเงินต่างประเทศ
 5. ใบสำคัญรับเงินต่างประเทศ
 6. ผลการวินิจฉัยสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ ตั้งแต่ตุลาคม 2560-พ.ค.2561
 7. โครงการลงทุน ปีบัญชี 2561
 8. ผลการวินิจฉัยสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ มิ.ย. 2561
 9. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
 10. รลอ ขอสินเชื่อโดยการจัดส่งของรัฐฯ
 11. การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯปีงบประมาณ 2561
 12. งบรายได้ค่าใช้จ่าย
 13. พระราชบัญญัติ
 14. พระราชบัญญัติ
 15. แนวทางการปฏิบัติงานวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของคนหางานสำหรับสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ
 16. ผลการสงเคราะห์ ต.ค.60- ส.ค.61
 17. แก้ไขผลการสงเคราะห์ ต.ค.60- ส.ค
 18. - งบรายได้ค่าใช้จ่ายตั้งปีบัญชี 2558-2561 (ต.ค.60-มิ.ย.61)2222
 19. ภาพรวมแผนยุทธ์กองทุน ปี 62-64 aoily1
 20. ผลการให้การสงเคราะห์สมาชิก ต.ค60 - ก.ย 61
 21. ผลการให้การสงเคราะห์สมาชิก ต.ค60 - ก.ย 61_แก้ไข
 22. 01 โครงสร้างการบริหารงานกองทุนฯ
 23. 02 คำสั่งแต่งตั้ง
 24. 03 แผนปรับปรุงและพัฒนาปี 62 ฉบับปรับปรุง 1
 25. 01 ภารกิจกองทุนฯ
 26. 02 สถานที่ติดต่อกองทุนฯ
 27. โรคต้องห้าม
 28. - แนวปฏิบัติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย
 29. งบค่าใช้่จ่าย ต.ค.61-ก.ย.61
 30. การดำเนินนโยบายรัฐ61 1
 31. ภารกิจกองทุนฯ 2 (1)
 32. ภารกิจกองทุนฯ 1
 33. 01 สงเคราะห์ ต.ค.61
 34. 02 สงเคราะห์ พ.ย.61
 35. ธ.ค.2561
 36. นโยบายการกำกับดูแล 2562
 37. สถิติสงเคราะห์ ก.พ.62
 38. สถิติ ม.ค.62
 39. มี.ค.62
 40. แก้ไข_กพ.62
 41. การเงิน
 42. 01 โครงการลงทุน 2562
 43. 02 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
 44. สถิติสงเคราะห์เม.ย. 62
 45. สถิติพ.ค.62
 46. สงเคราะห์ มิ.ย.62
 47. มิถุนายน 62
 48. สงเคราะห์ ก.ค. 62
 49. ไตรมาส3
 50. สถิติ ส.ค.62
 51. สถิติสงเคราะห์ ก.ย. 62
 52. 000 ภาพรวม
 53. 001
 54. 002
 55. 003
 56. 01 ส.ค.62
 57. 02 ก.ย.62
 58. 01 การดำเนินการตามนโยบายรัฐ
 59. 02 โครงการลงทุน
 60. 03 การจัดซื้อจัดจ้าง
 61. 03 การจัดการความรู้
 62. 04 แนวปฏิบัติ
 63. test
 64. สงเคราะห์ ต.ค.62
 65. ผลการดำเนินงาน
 66. 00 คำสั่ังแต่งตั้งคณะกรรมการกองอทุน
 67. สงเคราะห์ พ.ย.62
 68. รายรับรายจ่าย ต.ค.62
 69. รายรับรายจ่าย พ.ย.62
 70. แก้ไขรับจ่าย พ.ย.62
 71. ธันวาคม 62
 72. 01 สงเคราะห์ ธ.ค.62
 73. 02 รับจ่าย ธ.ค.62
 74. 03 ผลการดำเนินงาน
 75. 01สงเคราะห์ธ.ค.62แก้ไข
 76. 02 สงเคราะห์ ม.ค.63-ผสาน
 77. 01 OG2020
 78. สถิติก.พ.63
 79. มี.ค.63 สงเคราะห์
 80. เม.ย.63
 81. สถิติ พ.ค.63
 82. 01 มค. 63
 83. 02 กพ. 63
 84. 02 มีค. 63
 85. 02 มีค. 63
 86. 02 มีค. 63
 87. 04 เมย. 63
 88. 05 พค. 63
 89. 06 มิ.ย.63
 90. พ.ค.63_แก้ไข
 91. มิ.ย.63_แก้ไข
 92. 010 สงเคราะห์ ก.ค.
 93. สงเคราะหฺ์ ส.ค. 63
 94. รายงานมิ.ย.-ส.ค.