กองทุนเพื่อคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

รายละเอียดกองเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- การจัดตั้งกองทุนฯ
- คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ
- อัตราค่าสมาชิกกองทุนฯ
- สถานที่รับสมัครและจ่ายเงินเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ
- โครงสร้างการบริหารงานกองทุน
- การดำเนินารตามนโยบายรัฐ
- รายละเอียดสิทธิประโยชน์กองทุนฯ
- ภารกิจของกองทุนฯแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีปีบัญชี 2560

- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีปีบัญชี 2561


นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

- นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี พ.ศ.2560

- นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี พ.ศ.2561กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ

- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

- หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ


ผลการดำเนินงานเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ตั้งแต่ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560


การบริการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

- รายละเอียดของการบริการสินเชื่อ


สถิติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561

- สถิติการสงเคราะห์เงินกองทุนฯ กรณีเสียชีวิต ประเทศอิสราเอล
กระบวนงานของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- กระบวนงานต่างๆ


การจัดการความรู้

-แนวปฏิบัติงานการวินิจฉัยคำร้องเพื่อขอรับการสงเคราะห์และจ่ายเงินกองทุน

-การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

-การบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหรือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ


เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องในประเทศ

คำร้องขอรับการสงเคราะห์
บันทึกการสอบปากคำ
- กรณีตรวจโรคไม่ผ่านหรือกรณีประสบอันตราย
- กรณีเสียชีวิต
หนังสือมอบอำนาจ

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องในต่างประเทศ

คำร้องขอรับการการสงเคราะห์
บันทึกคำให้การ
      ใบสำคัญรับเงินต่างประเทศ

FILE PDF