กองทุนเพื่อคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

รายละเอียดกองเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- การจัดตั้งกองทุนฯ
- คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ
- อัตราค่าสมาชิกกองทุนฯ
- สถานที่รับสมัครและจ่ายเงินเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ
- โครงสร้างการบริหารงานกองทุน
- การดำเนินารตามนโยบายรัฐ
- รายละเอียดสิทธิประโยชน์กองทุนฯ
- ภารกิจของกองทุนฯแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีปีบัญชี 2560


นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

- นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี พ.ศ.2560


กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ

- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

- หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ


ผลการดำเนินงานเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ตั้งแต่ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559


การบริการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

- รายละเอียดของการบริการสินเชื่อ


กระบวนงานของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- กระบวนงานต่างๆ