กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

รายละเอียดกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจกองทุนฯ

- โครงสร้างการบริหารงานกองทุน

- รายละเอียดสิทธิประโยชน์กองทุนฯ

- สถานที่ติดต่อกองทุนฯแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2566

- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564-2566
- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565-2567


นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ.2563

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ.2564

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ.2565กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 11(พ.ศ.2538)

- ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ 2549

- ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยกิจการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ 2549

- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับเงินเข้ากองทุนและออกบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2564

- ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2565

- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559

- พระราชกฤษฎีกา การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง ทุนหมุนเวียนเพื่อพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2561 ไม่ใช้บังคับ

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

- คณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ


ผลการดำเนินงานด้านเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

- ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

- ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565


ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปี 2566

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนตุลาคม 2565ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปี 2565

 - รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนตุลาคม 2564

 - รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2564

 - รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนธันวาคม 2564

 - รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนมกราคม 2565

 - รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 - รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนมีนาคม 2565

 - รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนเมษายน 2565

 - รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2565

 - รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2565

 - รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2565

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2565

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนกันยายน 2565

การบริการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

- รายละเอียดของการบริการสินเชื่อ

- โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


สถิติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ

 - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559

 - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560

 - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561

 - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562

 - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563

 - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565


สถิติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ ประจำปี 2566

 - เดือนตุลาคม 2565 และผลการดำเนินงานสะสม


สถิติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ ประจำปี 2565

 - เดือนตุลาคม 2564 และผลการดำเนินงานสะสม

 - เดือนพฤศจิกายน 2564 และผลการดำเนินงานสะสม

 - เดือนธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานสะสม

 - เดือนมกราคม 2565 และผลการดำเนินงานสะสม

 - เดือนกุมภาพันธ์ 2565 และผลการดำเนินงานสะสม

 - เดือนมีนาคม 2565 และผลการดำเนินงานสะสม

 - เดือนเมษายน 2565 และผลการดำเนินงานสะสม

 - เดือนพฤษภาคม 2565 และผลการดำเนินงานสะสม

- เดือนมิถุนายน 2565 และผลการดำเนินงานสะสม

- เดือนกรกฎาคม 2565 และผลการดำเนินงานสะสม

- เดือนสิงหาคม 2565 และผลการดำเนินงานสะสม

- เดือนกันยายน 2565 และผลการดำเนินงานสะสม

กระบวนงานของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- กระบวนงานการให้การช่วยเหลือสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุน/ทายาท

- กระบวนงานการให้บริการชำระเงินค่าสมาชิกกองทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- กระบวนงานสินเชื่อเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ


การจัดการความรู้

การบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- แนวทางการปฏิบัติงานวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของคนหางานสำหรับสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ

- โรคต้องห้ามในการทำงานต่างประเทศ

- แนวปฏิบัติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย

- แนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

- แนวปฏิบัติกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ


โครงการลงทุนที่สำคัญ

- การจัดซื้อจัดจ้างและการลงทุนที่สำคัญ ประจำปีบัญชี 2565


การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายกระทรวงต้นสังกัด

- แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง


เอกสารดาวน์โหลด

- รายละเอียดประกอบการยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์ กรณีต่างๆ

- แบบประเมินความสูญเสียของร่างกายหรืออวัยวะหรือจิตใจ

- หนังสือมอบอำนาจ

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบKTB Corporate Online

ใบสำคัญรับเงินต่างประเทศ