กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

รายละเอียดกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจกองทุนฯ

- โครงสร้างการบริหารงานกองทุน

- รายละเอียดสิทธิประโยชน์กองทุนฯ

- สถานที่ติดต่อกองทุนฯแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- แผนปฏิบัติการระยะยาว พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2566นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ.2565กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 11(พ.ศ.2538)

- ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ 2549

- ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยกิจการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ 2549

- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับเงินเข้ากองทุนและออกบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2564

- ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2565

- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559

- พระราชกฤษฎีกา การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง ทุนหมุนเวียนเพื่อพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2561 ไม่ใช้บังคับ

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

- คณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ


ผลการดำเนินงานด้านเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565


ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปี 2566

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนตุลาคม 2565

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2565

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนธันวาคม 2565

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนมกราคม 2566
การบริการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

 - รายละเอียดของการบริการสินเชื่อ

 - โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


สถิติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ

 - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561

 - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562

 - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563

 - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

 - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565


สถิติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ ประจำปี 2566

 - เดือนตุลาคม 2565 และผลการดำเนินงานสะสม

 - เดือนพฤศจิกายน 2565 และผลการดำเนินงานสะสม

 - เดือนธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงานสะสม

 - เดือนมกราคม 2566 และผลการดำเนินงานสะสม

 - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 และผลการดำเนินงานสะสม
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีกองทุนฯ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2565
กระบวนงานของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

 - กระบวนงานการให้การช่วยเหลือสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุน/ทายาท

 - กระบวนงานการให้บริการชำระเงินค่าสมาชิกกองทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 - กระบวนงานสินเชื่อเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
การจัดการความรู้

 - การบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

 - แนวทางการปฏิบัติงานวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของคนหางานสำหรับสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ

 - โรคต้องห้ามในการทำงานต่างประเทศ

 - แนวปฏิบัติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย

 - แนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

 - แนวปฏิบัติกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศโครงการลงทุนที่สำคัญ

 - การจัดซื้อจัดจ้างและการลงทุนที่สำคัญ ประจำปีบัญชี 2566


การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายกระทรวงต้นสังกัดเอกสารดาวน์โหลด

- รายละเอียดประกอบการยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์ กรณีต่างๆ

- แบบประเมินความสูญเสียของร่างกายหรืออวัยวะหรือจิตใจ

- หนังสือมอบอำนาจ

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบKTB Corporate Online

ใบสำคัญรับเงินต่างประเทศ