กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

รายละเอียดกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ภารกิจกองทุนฯ
- โครงสร้างการบริหารงานกองทุน

- รายละเอียดสิทธิประโยชน์กองทุนฯ
- กรณีตัวอย่างการวินิจฉัย

- สถานที่ติดต่อกองทุนฯแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2563

- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564

- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564-2566


นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ.2563

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ.2564


กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528

- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ

- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้งการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559

- พระราชกฤษฎีกา การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง ทุนหมุนเวียนเพื่อพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2561 ไม่ใช้บังคับ

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

คณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ


ผลการดำเนินงานเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- งบรายได้ค่าใช้จ่ายตั้งปีบัญชี 2558-2561 (ต.ค.58-ก.ย.61)

ผลการดำเนินงานด้านเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปี 2562

-ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค 61 - มี.ค.62)

-ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 3(ต.ค 61 - มิ.ย.62)

-ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 3(ต.ค 61 - ก.ย.62)


ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปี 2563

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนตุลาคม 2562

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2562

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนธันวาคม 2562

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนมกราคม 2563
- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนมีนาคม 2563
- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนเมษายน 2563
- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2563

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนกันยายน 2563


ผลการดำเนินงานด้านการเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ประจำปี 2564

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนตุลาคม 2563

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2563

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนธันวาคม 2563

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนมกราคม 2564

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2564

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนมีนาคม 2564

- รายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเดือนเมษายน 2564

การบริการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

- รายละเอียดของการบริการสินเชื่อ

- โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


สถิติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562


สถิติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯประจำปี 2563

-เดือนตุลาคม 2562 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนพฤศจิกายน 2562 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนมกราคม 2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนมีนาคม 2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนเมษายน 2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนพฤษภาคม2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนมิถุนายน2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนกรกฎาคม2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนสิงหาคม2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนกันยายน2563 และผลการดำเนินงานสะสม


สถิติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯประจำปี 2564

-เดือนตุลาคม 2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนพฤศจิกายน 2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนมกราคม 2564 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนมีนาคม 2564 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนเมษายน 2564 และผลการดำเนินงานสะสม

-เดือนพฤษภาคม 2564 และผลการดำเนินงานสะสม

- สถิตการสงเคราะห์เงินกองทุนฯ กรณีเสียชีวิต ประเทศอิสราเอล


กระบวนงานของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

กระบวนงานต่างๆ


การจัดการความรู้

-แนวปฏิบัติงานการวินิจฉัยคำร้องเพื่อขอรับการสงเคราะห์และจ่ายเงินกองทุน

-การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

-การบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหรือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

-แนวทางการปฏิบัติงานวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของคนหางานสำหรับสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ

- โรคต้องห้ามในการทำงานต่างประเทศ

- แนวปฏิบัติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย

- แนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ


โครงการลงทุนที่สำคัญ

-โครงการลงทุน ปีบัญชี 2563

-การจัดซื้อจัดจ้าง ปีบัญชี 2563

-โครงการลงทุน ปีบัญชี 2564

-การจัดซื้อจัดจ้าง ปีบัญชี 2564


การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายกระทรวงต้นสังกัด

-แผนปรับปรุงประสิทธิภาพการเนินงานด้านการเงิน

- การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องในประเทศ

คำร้องขอรับการสงเคราะห์

แบบประเมินความสูญเสียสมรรถภาพร่างกายหรืออวัยวะ เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา
ให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

บันทึกการสอบปากคำ
- กรณีตรวจโรคไม่ผ่านหรือกรณีประสบอันตราย
- กรณีเสียชีวิต
หนังสือมอบอำนาจ

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องในต่างประเทศ

คำร้องขอรับการการสงเคราะห์
บันทึกคำให้การ
      ใบสำคัญรับเงินต่างประเทศ

FILE PDF

 1. การจัดตั้งกองทุนฯ
 2. ตั้งแต่ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560
 3. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีปีบัญชี 2561
 4. ใบสำคัญรับเงินต่างประเทศ
 5. ใบสำคัญรับเงินต่างประเทศ
 6. ผลการวินิจฉัยสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ ตั้งแต่ตุลาคม 2560-พ.ค.2561
 7. โครงการลงทุน ปีบัญชี 2561
 8. ผลการวินิจฉัยสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ มิ.ย. 2561
 9. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
 10. รลอ ขอสินเชื่อโดยการจัดส่งของรัฐฯ
 11. การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯปีงบประมาณ 2561
 12. งบรายได้ค่าใช้จ่าย
 13. พระราชบัญญัติ
 14. พระราชบัญญัติ
 15. แนวทางการปฏิบัติงานวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของคนหางานสำหรับสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ
 16. ผลการสงเคราะห์ ต.ค.60- ส.ค.61
 17. แก้ไขผลการสงเคราะห์ ต.ค.60- ส.ค
 18. - งบรายได้ค่าใช้จ่ายตั้งปีบัญชี 2558-2561 (ต.ค.60-มิ.ย.61)2222
 19. ภาพรวมแผนยุทธ์กองทุน ปี 62-64 aoily1
 20. ผลการให้การสงเคราะห์สมาชิก ต.ค60 - ก.ย 61
 21. ผลการให้การสงเคราะห์สมาชิก ต.ค60 - ก.ย 61_แก้ไข
 22. 01 โครงสร้างการบริหารงานกองทุนฯ
 23. 02 คำสั่งแต่งตั้ง
 24. 03 แผนปรับปรุงและพัฒนาปี 62 ฉบับปรับปรุง 1
 25. 01 ภารกิจกองทุนฯ
 26. 02 สถานที่ติดต่อกองทุนฯ
 27. โรคต้องห้าม
 28. - แนวปฏิบัติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย
 29. งบค่าใช้่จ่าย ต.ค.61-ก.ย.61
 30. การดำเนินนโยบายรัฐ61 1
 31. ภารกิจกองทุนฯ 2 (1)
 32. ภารกิจกองทุนฯ 1
 33. 01 สงเคราะห์ ต.ค.61
 34. 02 สงเคราะห์ พ.ย.61
 35. ธ.ค.2561
 36. นโยบายการกำกับดูแล 2562
 37. สถิติสงเคราะห์ ก.พ.62
 38. สถิติ ม.ค.62
 39. มี.ค.62
 40. แก้ไข_กพ.62
 41. การเงิน
 42. 01 โครงการลงทุน 2562
 43. 02 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
 44. สถิติสงเคราะห์เม.ย. 62
 45. สถิติพ.ค.62
 46. สงเคราะห์ มิ.ย.62
 47. มิถุนายน 62
 48. สงเคราะห์ ก.ค. 62
 49. ไตรมาส3
 50. สถิติ ส.ค.62
 51. สถิติสงเคราะห์ ก.ย. 62
 52. 000 ภาพรวม
 53. 001
 54. 002
 55. 003
 56. 01 ส.ค.62
 57. 02 ก.ย.62
 58. 01 การดำเนินการตามนโยบายรัฐ
 59. 02 โครงการลงทุน
 60. 03 การจัดซื้อจัดจ้าง
 61. 03 การจัดการความรู้
 62. 04 แนวปฏิบัติ
 63. test
 64. สงเคราะห์ ต.ค.62
 65. ผลการดำเนินงาน
 66. 00 คำสั่ังแต่งตั้งคณะกรรมการกองอทุน
 67. สงเคราะห์ พ.ย.62
 68. รายรับรายจ่าย ต.ค.62
 69. รายรับรายจ่าย พ.ย.62
 70. แก้ไขรับจ่าย พ.ย.62
 71. ธันวาคม 62
 72. 01 สงเคราะห์ ธ.ค.62
 73. 02 รับจ่าย ธ.ค.62
 74. 03 ผลการดำเนินงาน
 75. 01สงเคราะห์ธ.ค.62แก้ไข
 76. 02 สงเคราะห์ ม.ค.63-ผสาน
 77. 01 OG2020
 78. สถิติก.พ.63
 79. มี.ค.63 สงเคราะห์
 80. เม.ย.63
 81. สถิติ พ.ค.63
 82. 01 มค. 63
 83. 02 กพ. 63
 84. 02 มีค. 63
 85. 02 มีค. 63
 86. 02 มีค. 63
 87. 04 เมย. 63
 88. 05 พค. 63
 89. 06 มิ.ย.63
 90. พ.ค.63_แก้ไข
 91. มิ.ย.63_แก้ไข
 92. 010 สงเคราะห์ ก.ค.
 93. สงเคราะหฺ์ ส.ค. 63
 94. รายงานมิ.ย.-ส.ค.
 95. สงเคราะหฺ์ ก.ย. 63
 96. แผน 64
 97. ภาพรวมแผนยุทธ์กองทุน ปี 64-66
 98. รายรับ - จ่าย กย 63
 99. สงเคราะห์ ต.ค. 63
 100. สงเคราะห์ ต.ค. 63 แก้ไข
 101. สงเคราะหฺ์ พ.ย. 63
 102. รายรับ - จ่าย ต.ค. 63
 103. รับ-จ่ายพ.ย.63
 104. สงเคราะห์ ธ.ค.63
 105. สงเคราะห์ ม.ค.64
 106. รับ จ่าย ธ.ค. 63
 107. สถิติ ก.พ.64
 108. โครงสร้างกองทุนฯ 2564
 109. รายรับ - จ่าย ม.ค.64
 110. ประกาศกองทุน 2564
 111. รับ - จ่าย กพ 64
 112. 1. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีบัญชี 2564
 113. 2. โครงการลงทุน ประจำปีบัญชี 2564
 114. 3. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564
 115. สถิติสงเคราะห์ มี.ต.64
 116. รับ - จ่าย มีค 64
 117. สงเคราะห์ เม.ย.64
 118. รับ - จ่าย เมย 64
 119. สงเคราะห์ พ.ค.64
 120. รับจ่าย พ.ค.64