กองทุนเพื่อคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

รายละเอียดกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- การจัดตั้งกองทุนฯ
- คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ
- อัตราค่าสมาชิกกองทุนฯ
- สถานที่รับสมัครและจ่ายเงินเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ
- โครงสร้างการบริหารงานกองทุน
- การดำเนินการตามนโยบายรัฐ
- รายละเอียดสิทธิประโยชน์กองทุนฯ
- ภารกิจของกองทุนฯแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2560

- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2561

- ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2562นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ.2560

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี พ.ศ.2561กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528

- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ

- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

- หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ


ผลการดำเนินงานเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

- งบรายได้ค่าใช้จ่ายตั้งปีบัญชี 2558-2561 (ต.ค.60-มิ.ย.61)การบริการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

- รายละเอียดของการบริการสินเชื่อ

- โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


สถิติการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560

- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561

- สถิติการสงเคราะห์เงินกองทุนฯ กรณีเสียชีวิต ประเทศอิสราเอล
กระบวนงานของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

กระบวนงานต่างๆ


การจัดการความรู้

-แนวปฏิบัติงานการวินิจฉัยคำร้องเพื่อขอรับการสงเคราะห์และจ่ายเงินกองทุน

-การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

-การบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหรือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

-แนวทางการปฏิบัติงานวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของคนหางานสำหรับสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ


โครงการลงทุนที่สำคัญ

-โครงการลงทุน ปีบัญชี 2561

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องในประเทศ

คำร้องขอรับการสงเคราะห์
บันทึกการสอบปากคำ
- กรณีตรวจโรคไม่ผ่านหรือกรณีประสบอันตราย
- กรณีเสียชีวิต
หนังสือมอบอำนาจ

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องในต่างประเทศ

คำร้องขอรับการการสงเคราะห์
บันทึกคำให้การ
      ใบสำคัญรับเงินต่างประเทศ

FILE PDF

 1. การจัดตั้งกองทุนฯ
 2. ตั้งแต่ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560
 3. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีปีบัญชี 2561
 4. ใบสำคัญรับเงินต่างประเทศ
 5. ใบสำคัญรับเงินต่างประเทศ
 6. ผลการวินิจฉัยสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ ตั้งแต่ตุลาคม 2560-พ.ค.2561
 7. โครงการลงทุน ปีบัญชี 2561
 8. ผลการวินิจฉัยสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ มิ.ย. 2561
 9. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
 10. รลอ ขอสินเชื่อโดยการจัดส่งของรัฐฯ
 11. การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯปีงบประมาณ 2561
 12. งบรายได้ค่าใช้จ่าย
 13. พระราชบัญญัติ
 14. พระราชบัญญัติ
 15. แนวทางการปฏิบัติงานวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของคนหางานสำหรับสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ
 16. ผลการสงเคราะห์ ต.ค.60- ส.ค.61
 17. แก้ไขผลการสงเคราะห์ ต.ค.60- ส.ค
 18. - งบรายได้ค่าใช้จ่ายตั้งปีบัญชี 2558-2561 (ต.ค.60-มิ.ย.61)2222
 19. ภาพรวมแผนยุทธ์กองทุน ปี 62-64 aoily1