พาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ

พาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ

1. คำขออนุญาตฯ (แบบ จง.23) ซึ่งกรอกข้อความให้ครบถ้วน (ซื้อได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

จำนวน 1 ชุด

2. หนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทฯ ที่สำนักงานทะเบียนการค้า (รับรองไม่เกิน 6 เดือน)

จำนวน 1 ชุด

3. รายละเอียดผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) (รับรองไม่เกิน 6 เดือน)

จำนวน 1 ชุด

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี)

จำนวน 1 ชุด

5. สัญญาหรือเอกสารแสดงการได้งาน เช่น สัญญาที่นายจ้างประมูลงานในต่างประเทศ ฯลฯ
(เอกสารดังกล่าวหากเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองการแปลด้วย)


จำนวน 1 ชุด

6. หลักฐานแสดงว่าลูกจ้างเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ภงด.1 (ย้อนหลัง 6 เดือน) หรือหลักฐานการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม หรือบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคม


จำนวน 1 ชุด

7. หลักฐานแสดงการอนุญาตให้เข้าประเทศ เช่น วีซ่า, เอ็น.โอ.ซี. ฯลฯ

จำนวน 1 ชุด

8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หน้าพาสปอร์ตของลูกจ้างที่จะไปทำงานต่างประเทศ

จำนวน 1 ชุด

9. สัญญาจ้างงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเงื่อนไข ดังนี้
9.1 ระยะเวลาการทำงาน
9.2 สวัสดิการอาหาร ที่พัก
9.3 ค่าโดยสารเครื่องบิน
9.4 ค่ารักษาพยาบาล
9.5 ค่าจ้าง (ไม่ต่ำกว่าอัตรามาตรฐานที่กรมการจัดหางานกำหนด)


จำนวน 4 ชุด

10. การประกันชีวิตให้ลูกจ้างขณะส่งไปทำงานในต่างประเทศ

จำนวน 1 ชุด

11. บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ไปทำงาน ระบุตำแหน่ง/สาขาที่ไปทำงาน

จำนวน 4 ชุด

12. บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับอนุญาตให้นายจ้างพาไปทำงาน

จำนวน 4 ชุด

13. หนังสือมอบอำนาจของนายจ้างมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมายื่นเรื่อง ติดตามเรื่อง (ติดอาการแสตมป์ 30 บาท) นายจ้างต่างประเทศแนบใบอนุญาตทำงาน (Work Permit), หน้าพาสฯ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบ


จำนวน 1 ชุด

14. หนังสือขอส่งพนักงาน / ลูกจ้างเข้ารับการปฐมนิเทศ

จำนวน 1 ชุด
เอกสารให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเซ็นรับรอง พร้อมประทับตราบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการไปทำงาน 2 โทร 0-2245-6714-5FILE PDF