ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในการดูแลและคุ้มครองคนไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาล 2020 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง Sands China Ltd. มาเก๊า
เชิญประชุมเพื่อเตรียมแผนการจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
แบบสอบถามแผนการจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
เลื่อนการนัดสัมภาษณ์คนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 2
แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
การระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าและการไปทำงานในตำแหน่งคนงานตามฤดูกาล (Seasonal work) และคนงานสนับสนุน (Staff) ในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดกาสอบเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Ltd. มาเก๊า
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง มาตรการเลื่อนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติของกระทรวงแรงงานไต้หวัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง มาตรการของประเทศญี่ปุ่นในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid 19))
มาตรการป้องกันโรค COVIC-19 องไต้หวันที่มีผลกระทบต่อแรงงานต่างชาติ กรณียกระดับเตือนภัยการเดินทางไปประเทศไทยระดับ 3
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
การปรับคุณสมบัติผู้เข้ารับการสอบภาษาและทดสอบทักษะ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2563 ครั้งที่ 2 เพศชาย ศูนย์สอบลำปาง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับนายจ้างบริษัท Sands China Ltd. มาเก๊า
หนังสือรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับดารสอบสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sand China Ltd.มาเก๊า
แนวทางการปฎิบัติงานกรณีการจ้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) เข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
กฎระเบียบสำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อที่ไต้หวันของนักศึกษาต่างประเทศ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2563 ครั้งที่ 1 เพศหญิง
 1 2 3 >  Last ›