ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพ (Beware of Scammers) หลอกลวงการทำวีซ่าและการไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา New
การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (E-Service)
องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้สื่อสังคมออนไลน์ เฟชบุ๊ก(Facebook) และ ทวิตเตอร์(Twitter) อย่างเป็นทางการ
กำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานที่ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม สำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS)
รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้ความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
สื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Learning Materials)
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ 30/2563 เรื่อง ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น
การป้องกันลมแดด หรือ Heatstroke ฐานวิถีชีวิตใหม่ 2020
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในการดูแลและคุ้มครองคนไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาล 2020 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง Sands China Ltd. มาเก๊า
เชิญประชุมเพื่อเตรียมแผนการจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
แบบสอบถามแผนการจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
เลื่อนการนัดสัมภาษณ์คนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 2
แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
การระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าและการไปทำงานในตำแหน่งคนงานตามฤดูกาล (Seasonal work) และคนงานสนับสนุน (Staff) ในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดกาสอบเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Ltd. มาเก๊า
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง มาตรการเลื่อนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติของกระทรวงแรงงานไต้หวัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง มาตรการของประเทศญี่ปุ่นในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid 19))
มาตรการป้องกันโรค COVIC-19 องไต้หวันที่มีผลกระทบต่อแรงงานต่างชาติ กรณียกระดับเตือนภัยการเดินทางไปประเทศไทยระดับ 3
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
 1 2 3 >  Last ›