ประกาศคณะทำงานควบคุมการสอบการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครังที่ 2 เพศชาย ประจำศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน