เชิญประชุมเพื่อเตรียมแผนการจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ