การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณญี่ปุ่น 2559

 

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นรายงานการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนี้

(1) ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยชั่วโมงละ 843 เยน หรือเพิ่มขึ้น 25 เยนจากปี 2558 (798 เยนต่อชั่วโมง) คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.13

(2) จังหวัดที่มีค่าจ้างสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ Tokyo ชั่วโมงละ 932 เยน,Kanagawa ชั่วโมงละ 930 เยน และ Osaka ชั่วโมงละ 883 เยน ตามลำดับ

(3) จัหวัดที่มีค่าจ้างต่ำสุด 714 เยนต่อชั่วโมงมีจำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ Miyazaki และ Okinawa

กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นทราบโดยทั่วกัน