ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System: EPS) RSS