ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มประมาณการการรับจำนวนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในสาขาอาชีพ "งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรม/งานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล/งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลด้านอุตสาหกรรม" และ "อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม" และเพิ่มรูปแบบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น RSS