ผู้ตรวจราชการกรม มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในอิสราเอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3 โดยมีนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กล่าวรายงาน นางจรัสศรี สนามชัย จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยผู้ตรวจราชการกรม ได้มอบโอวาทแก่แรงงานไทยว่า ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานขณะทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอลได้อย่างมีคุณภาพ และวางตัวอย่างเหมาะสมในการดำเนินชีวิตในประเทศอิสราเอล มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน รวมถึงขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน และได้รับความร่วมมือจากหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในการสนับสนุนที่พัก สถานที่ฝึกอบรม ตลอดการฝึกอบรม