ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ให้การต้อนรับผู้แทนองค์การระหว่างประเทศฯ

 

ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ให้การต้อนรับผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และคณะ 

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ให้การต้อนรับนายแม็กซิมิลเลียน พอตเลอร์ หัวหน้าแผนกส่งเสริมการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติ ในฐานะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมการประชุมหารือประเด็นแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสถานการณ์ความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในฟินแลนด์ ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3