ผอ.กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพฯ

 

ผอ.กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยฯ รุ่นที่ 4

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในอิสราเอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 4 โดยมีนายปรีชา ดุจจานุทัศน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารการไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ กล่าวรายงาน  นางจรัสศรี สนามชัย จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2565 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 138 คน

โดยผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ได้มอบโอวาทแก่แรงงานไทย ให้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานขณะทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอลอย่างมีคุณภาพ วางตัวอย่างเหมาะสม มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน รวมถึงขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป