รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 4

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้พิจารณาขอความเห็นชอบกรณีให้ทายาทโดยธรรมยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์แทนสมาชิกกองทุนกรณีประสบอันตรายและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และการแก้ไขระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 เพื่อให้สามารถยื่นคำร้องด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้