กกจ. ประชุมชี้แจงการให้บริการกระบวนงานยื่นคำขอสมัครและชำระเงินค่าสมาชิกกองทุน ฯ

 

กกจ. ประชุมชี้แจงการให้บริการกระบวนงานยื่นคำขอสมัครและชำระเงินค่าสมาชิกกองทุน ฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการให้บริการกระบวนงานยื่นคำขอสมัครและชำระเงินค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กรณีบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคม โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่  และผู้รับอนุญาตจัดหางานและผู้แทน จำนวน 132 ราย เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference