ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี2561
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี2560
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี2559
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2559
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี2558
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2558

   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกันยายน 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนสิงหาคม 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมิถุนายน 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนเมษายน 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมีนาคม 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมกราคม 2563
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนธันวาคม 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนตุลาคม 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกันยายน 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนสิงหาคม 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมิถุนายน 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนเมษายน 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมีนาคม 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมกราคม 2562
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนธันวาคม 2561
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนตุลาคม 2561
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกันยายน 2561
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนสิงหาคม 2561
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2561
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมิถุนายน 2561
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2561
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนเมษายน 2561
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมีนาคม 2561
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมกราคม 2561
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนธันวาคม 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนตุลาคม 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกันยายน 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนสิงหาคม 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมิถุนายน 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนเมษายน 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมีนาคม 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมกราคม 2560
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนธันวาคม 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนตุลาคม 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกันยายน 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนสิงหาคม 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมิถุนายน 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนเมษายน 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมีนาคม 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมกราคม 2559

   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2563
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2563
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2562
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2562
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2561
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2561
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2560
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2560
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2559
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2559
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2558
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2558
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2557
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2557
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2556
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2556
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2555
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2555
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2554
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2553
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2552

   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง)สถิติรายปีงบประมาณ ปี2563
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ 2563
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ 2562
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง)สถิติรายปีงบประมาณ ปี2562
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ 2561
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง)สถิติรายปีงบประมาณ ปี2561
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ ปี2560
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง)สถิติรายปีงบประมาณ ปี2560
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ ปี2559
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง)สถิติรายปีงบประมาณ ปี2559
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ ปี2558
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ ปี2558
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ ปี2557
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ ปี2557
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ ปี2556
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง)สถิติรายปีงบประมาณ ปี2556
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ ปี2555
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ ปี2555
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ ปี2554
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ ปี2553
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ ปี2552