จำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ  ค้นหา

   จำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 2565
   จำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2565
   จำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2565
   จำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2565
   จำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ ณ เดือนเมษายน 2565
   จำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2565
   จำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   ประมาณการจำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ (จัดทำผ่าน Google Data Sudio)
   จำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ ณ เดือนมกราคม 2565