รายงานผลการปฏิบัติงานของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ นำเสนอในการประชุมกรมการจัดหางาน ประจำเดือนกันยายน 2565

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ นำเสนอในการประชุมกรมการจัดหางาน ประจำเดือนกันยายน 2565