การขอย้ายงานของแรงงานระบบ EPS (วีซ่า E-9)


การขอย้ายงานและขั้นตอนดำเนินการ 

********************************** 

แรงงานระบบ EPS สามารถขอย้ายงานได้ ในกรณี ดังต่อไปนี้  

1. นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างงานก่อนกำหนดโดยมีเหตุผลที่สมควร 

2. นายจ้างปิดกิจการชั่วคราวปิดถาวร หรือเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของลูกจ้าง 

3. นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างงาน ค่าจ้างค้างจ่าย นายจ้างกระทำผิดกฎหมายการจ้างงาน 

4. สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างงาน หรือนายจ้างฝ่าฝืนเงื่อนไขการทำงานตามกฎหมายแรงงาน 

5. ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ เช่น มีปัญหาสภาพร่างกาย, การบาดเจ็บ แต่สามารถทำงานที่อื่นได้ 

เมื่อนายจ้างส่งใบยกเลิกสัญญาจ้าง หรือศูนย์จัดหางานอนุญาตให้ย้ายงาน แรงงานต้องลงทะเบียนคนหางานภายใน 1 เดือนและขอขยายระยะเวลาพำนักอาศัยได้ 90 วัน ระหว่างนั้น รอการติดต่อจากศูนย์จัดหางานแจ้งผ่าน SMS เพื่อรับการสัมภาษณ์งานกับนายจ้างรายใหม่ เมื่อตกลงทำสัญญาจ้างแล้ว ให้แจ้งย้ายสถานที่ทำงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในเขตพื้นที่ซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ หากนายจ้างไม่ยินยอมให้ย้ายงาน แต่มีเหตุผลที่สามารถขอย้ายงานได้ ให้ยื่นคำร้องเรียนที่ MOEL เขตที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาดำเนินการ