กรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ของแรงงาน EPS


กรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนอกเวลางาน ยกเว้นอุบัติเหตุจราจร

**************************************************************

ให้แสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว แก่โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา โดยจะได้รับการรักษาตามคำสั่งแพทย์

หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย ให้ดำเนินการดังนี้

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ยกเว้นกรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

2. แจ้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เพื่อจัดการศพตามขั้นตอนและความประสงค์ของญาติ

3. จัดเตรียมเอกสารให้ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงโซล  เพื่อติดตาม

เงินสิทธิประโยชน์ต่างๆ

-------------------------------

กรณีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

******************************************

หากเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาล ไม่ถึง 4 วัน นายจ้างต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่ายา และจ่ายค่าจ้าง ร้อยละ 70

หากได้รับการรักษาตั้งแต่  4 วันขึ้นไป  ให้ไปยื่นคำขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล ที่สำนักงานเงินทดแทนและสวัสดิการ สาขาในพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการ เพื่อให้พิจารณาอนุญาตใช้ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

หลังสิ้นสุดการรักษาแล้ว  แต่ยังมีสภาพความพิการหรือทุพพลภาพ และจำเป็นต้องมีผู้ดูแลเป็นประจำหรือชั่วคราว ให้ยื่นคำขอรับเงินค่าดูแล ที่สำนักงานเงินทดแทนและสวัสดิการ

กรณีต้องรับการรักษานานกว่า 2 ปี และยังไม่สิ้นสุดการรักษา จะได้รับค่าทดแทนจาก Comwel ตามสภาพความพิการ   นอกจากนี้ ยังมีสิทธิได้รับเงินบำนาญกรณีทุพพลภาพ จาก NPS ตามระดับความรุนแรงด้วย

กรณีเสียชีวิตระหว่างทำงาน นายจ้างต้องแจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้ MOEL ทราบ หากตรวจพบว่า นายจ้างมีความผิด นายจ้างต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอาญา

รวมทั้ง นายจ้างต้องแจ้งเรื่องเสียชีวิตให้ทายาท และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลทราบด้วย  ส่วนทายาทต้องยื่นคำขอรับเงินค่าใช้จ่ายตามจริงและค่าทดแทนแก่ทายาท ที่สำนักงานเงินทดแทนและสวัสดิการ 

ตลอดจน สามารถยื่นขอรับเงินบำนาญกรณีเสียชีวิต จากสำนักงานเงินบำนาญแห่งชาติ ด้วย