ค่าจ้างและวันลา ของแรงงาน EPS


ค่าจ้างและวันลาพักผ่อน

**********************

การทำงานล่วงเวลา ด้วยความยินยอมทั้งสองฝ่าย หากทำงานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มอีกร้อยละ 50  / ชม. 

ในกรณีที่ทำงานกะกลางคืน ช่วงเวลาตั้งแต่ 4 ทุ่มถึง 6 โมงเช้า นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มอีกร้อยละ 50 /ชม. 

ส่วนกรณีทำงานในวันหยุด  หากทำงานในวันที่ระบุในสัญญาจ้างว่า เป็นวันหยุด นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มร้อยละ 50 /ชม.

ระบบวันลาชดเชย เป็นการให้วันลาพักผ่อนแทนการจ่ายค่าจ้างในการทำงานล่วงเวลา กลางคืน และวันหยุด โดยนายจ้างต้องหนังสือตกลงกับผู้แทนแรงงาน

สำหรับ แรงงานภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีลูกจ้างไม่เกิน 5 คน  กฎหมายไม่ได้ระบุการคุ้มครองวันลาพักผ่อน และการจ่ายค่าจ่างเพิ่มในการทำงานล่วงเวลา ทำงานกลางคืน และทำงานวันหยุด 

หากมีค่าจ้างค้างจ่าย ให้เตรียมเอกสารต่างๆ  ได้แก่ สัญญาจ้าง สมุดบัญชีธนาคาร ใบคำนวณค่าจ้างค้างจ่าย สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว เป็นต้น    ไปร้องเรียนได้ที่ MOEL  สำนักงานเขตที่รับผิดชอบ เพื่อขอรับหนังสือรับรอง การมีค่าจ้างค้างจ่าย