การขอรับเงินประกันก่อนเดินทางกลับ ของแรงงาน EPS


การขอรับเงินประกันก่อนเดินทางกลับ

**********************************

การเดินทางกลับประเทศ หลังจากสิ้นสุดการจ้าง ต้องดำเนินการดังนี้

1. ต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน และยื่นใบจองตั๋วเครื่องบินที่ศูนย์จัดหางาน เพื่อแจ้งออกนอกประเทศ

2. ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินประกันต่างๆ ได้แก่ เงินสะสมเลี้ยงชีพ เงินประกันสิ้นสุดการจ้าง และเงินประกันการเดินทางกลับประเทศ โดยยื่นคำขอรับเงินที่หน่วยงานประกัน ที่เกี่ยวข้อง 

เงินสะสมเลี้ยงชีพหรือกุกมินยอนกึม ยื่นที่สำนักงาน NPS ก่อนเดินทางกลับ 

เงินประกันสิ้นสุดการจ้างและเงินประกันการเดินทางกลับประเทศ ต้องส่งเอกสารทางโทรสาร ไปที่บริษัทซัมซุงประกันภัย

แรงงานสามารถเลือกวิธีการรับเงินได้ว่า จะให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีที่ประเทศไทย หรือจะรับเงินสดด้วยตนเองหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินแล้ว

ทั้งนี้ หากนายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าจ้างและเงินส่วนต่างของเงินสิ้นสุดการจ้าง  ต้องเตรียมหลักฐาน เพื่อยื่นคำร้องต่อฝ่ายแรงงานฯ หรือศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ ให้ติดตามเงินสิ้นสุดการจ้าง