รายงานผลการปฏิบัติงานของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ นำเสนอในการประชุมกรมการจัดหางาน ประจำเดือนกันยายน 2565


รายงานผลการปฏิบัติงานของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ นำเสนอในการประชุมกรมการจัดหางาน ประจำเดือนกันยายน 2565