การกลับเข้าทำงานใหม่ในเกาหลีใต้ ของแรงงาน EPS

การกลับเข้ามาทำงานใหม่ (re-entry)

********************************* 

การกลับเข้ามาทำงานใหม่  มี 2 กรณี คือ  แรงงานซื่อสัตย์ และการสอบภาษาเกาหลีพิเศษ   โดยสามารถสมัครตามคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตนเองได้

- แรงงานซื่อสัตย์ สามารถเดินทางเข้าได้อีกครั้ง หลัง 90 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับประเทศ โดยไม่ต้องเข้าสอบภาษาเกาหลีและไม่ต้องรับการอบรมก่อนเดินทางมาและหลังเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งสามารถทำงานที่สถานประกอบการเดิมได้

- แรงงานระบบสอบภาษาเกาหลีพิเศษ ที่สอบผ่านหลังจากเดินทางกลับประเทศ  สามารถเดินทางเข้าได้อีกครั้ง หลังจาก 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ โดยผู้สอบผ่านไม่ต้องรับการอบรมก่อนเดินทาง  และหากทำงานกับนายจ้างรายสุดท้ายเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป สามารถเข้ามาทำงานที่สถานประกอบการเดิมได้อีก

ขอให้ทกุคนประสบผลสำเร็จ และเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีได้อีกครั้งหนึ่ง