เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขอรับ การฝึกอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน ต.บ้านใหม่ RSS

 

     ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางส่งศรี ตันตราจิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ ได้พบกลุ่มแม่บ้าน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขอรับ การฝึกอาชีพการทำขนมเปี๊ยะและคุกกี้สิงคโปร์ ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนว อาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ โดยกลุ่มสมาชิก จำนวน 20 คน ได้ลงมติว่าจะฝึกอาชีพในวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2564 ณ บริเวณอาคารกองทุนหมู่บ้าน ตำบล บ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี