เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการฝึกอาชีพการทำกระเป๋าเชือกถักของกลุ่มแม่บ้าน คลอง 9 RSS

 

      ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอัญฒิกา ทองเปลว นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนางส่งศรี ตันตราจิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ ได้พบกลุ่มแม่บ้าน คลอง 9 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขอรับการฝึกอาชีพการทำกระเป๋าเชือกถัก ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ใน ระบบการจ้างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ โดยกลุ่มสมาชิก จำนวน 20 คน ได้ลงมติว่าจะฝึกอาชีพในวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2564 ณ บ้านเลขที่ 42/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี