เร่งรัดดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่างด้าว RSS

 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่หมดอายุ 31 มี.ค.65