​กรมการจัดหางานติวเข้มบุคลากรเพื่อการพยากรณ์ตลาดแรงงาน RSS

 

วันที่ 29 มีนาคม 2560 นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประมาณการข้อมูลตลาดแรงงาน” ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน จำนวน 20 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560

การวิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน / แนวโน้มตลาดแรงงาน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการจัดหางาน โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดแรงงานนั้นใช้ทั้งการวิเคราะห์สถิติระดับพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ซึ่งปัจจุบัน กรมการจัดหางาน โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานใช้การวิเคราะห์สถิติระดับพรรณนาเพื่อบรรยายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถอธิบายหรือพยากรณ์แนวโน้มของตลาดแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยสถิติที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ส่วนใหญ่เป็นสถิติในระดับอนุมาน ซึ่งเป็นสถิติขั้นสูง ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องมีความรู้พื้นฐานด้านสถิติ โดยเฉพาะสถิติเพื่อการพยากรณ์

การอบรมในวันนี้มุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการประมาณการข้อมูลตลาดแรงงาน เพื่อสามารถประมาณการการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคตได้ โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมาณการ เทคนิควิธีการประมาณการ วิธีการประมาณการความต้องการแรงงาน ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานและการประมาณการผู้ว่างงาน