รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง RSS

 

วันที่ 8 ม.ค. 62 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ประธานคณะทำงานศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลงพื้นที่เกาะสีชังร่วมกับ ดร.พีระพงศ์ สุนทรวิภาต เลขานุการคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) และนายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะสีชัง โดยได้เยี่ยมเยียนการทำงานของแรงงานบนเรือขนถ่ายสินค้า และประชุมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ประเด็น ดังนี้

1. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานบนเรือขนถ่ายสินค้าและการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

2. การพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับคนประจำเรือขนถ่ายสินค้าและภาคการท่องเที่ยว

3. การคุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์สำหรับคนประจำเรือขนถ่ายสินค้า