รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เมืองหริภุญชัย ตรวจเยี่ยม สปก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว RSS

 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมด้านแรงงานแก่ลูกจ้าง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภายในองค์กร ณ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด อ.แม่ทา จ.ลำพูน ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตสุกรและจำหน่ายเนื้อสุกร ซึ่งเป็นรายใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ มีพนักงานทั้งสิ้น 570 คน เป็นคนไทย 315 คน ไทยใหญ่ 131 คน และเมียนมา 124 คน ซึ่งบริษัทฯ มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคุ้มครองดูแลแรงงานต่างด้าวให้ได้รับอัตราค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆของบริษัทเท่าเทียมกับแรงงานคนไทยและนอกจากที่กฎหมายกำหนด