กกจ.สร้างงาน สานอาชีพ พัฒนา ประชา-รัฐ อย่างยั่งยืน RSS

 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “สร้างงาน สานอาชีพ พัฒนา ประชา รัฐ อย่างยั่งยืน” พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร แก่สถานประกอบการที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และสนับสนุนคนพิการทำงานเชิงสังคม ได้แก่ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวดีเด่น ได้แก่ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านประกันสังคมถ้วนหน้า ได้แก่ บ้านน้ำดิบน้อย ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และบ้านก้อท่า ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดลำพูนและใกล้เคียง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ร่วมงาน โดย นายอรรษิษ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ

การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานกับจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ นายจ้าง/สถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่ยให้ได้รับความรู้ด้านกฎหมาย นโยบายว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และนโยบายการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนทั่วไป และกลุ่มบุคคลพิเศษ คนพิการ ผู้สูงอายุ ยุวแรงงาน ทการปลดประจำการ ผู้ต้องขัง และผู้พ้นโทษให้มีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตนเอง ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการมีงานทำ จุดประกายความคิดในการประกอบอาชีพทั้งในระบบและนอกระบบ 

โดยภายในงานนอกจากจะมีการชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าว การส่งเสริมการมีงานทำแล้ว ยังมีการจัดนัดพบแรงงาน มีนายจ้าง/สถานประกอบการร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งาน 32 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 141 ตำแหน่งงานว่างทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด จำนวน 3,045 อัตรา อาทิ พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานเย็บ ช่างเทคนิค /ช่างซ่อมบำรุง พนักงานขาย พนักงานจัดเรียงสินค้า เป็นต้น โดยเป็นตำแหน่งงานว่างสำหรับคนหางานทั่วไป กลุ่มคนพิเศษ เช่น นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการหางานทำช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน คนพิการ และผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังมีการสาธิตอาชีพอิสระและฝึกปฏิบัติจริงอีก 40 อาชีพ นิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านส่งเสริมอาชีพ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านและกลุ่มแรงงานนอกระบบ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ รับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ E-Service ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี  ทั้งนี้ มีประขาชนคนหางานและประชาชนทั่วไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก