กกจ.จับมือ เรือนจำจังหวัดลำพูน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ผู้ต้องขัง ฯ RSS

 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้ต้องขัง ซึ่งกรมการจัดหางาน ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าไทยบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขัง ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ณ เรือนจำจังหวัดลำพูน ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน 

กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนได้ประสานความร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดลำพูนและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ในการจัดฝึกอบรมอาชีพ เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ หาตำแหน่งงานว่างและเตรียมกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนได้ประสานสถานประกอบการในการนำงานมาจ้างงานในเรือนจำ โดยนำงานตัดเย็บ/ปักผ้าพื้นเมือง ขณะเดียวกันสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูนได้จัดฝึกอบรมอาชีพให้ผู้ต้องขัง มีผู้ต้องขังชายฝึกตัดเย็บผ้าพื้นเมืองจำนวน 64 คน ปักผ้าพื้นเมือง จำนวน 278 คน นอกจากนี้ สจจ.ลำพูนยังติดตั้งตู้งาน (Job Box) ให้บริการตำแหน่งงานแก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ต้องขัง ญาติ และประชาขนทั่วไปเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ผู้ต้องขังชายคนหนึ่งเล่าว่า “ที่บ้านมีจักรเย็บผ้า 2 ตัว แต่ไม่เคยฝึกเลย ซึ่งตั้งใจว่าอีก 6 เดือนที่จะพ้นโทษจะนำความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ไปต่อยอดอาชีพเพื่อสร้างรายได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดอีกต่อไป”