กรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 1/2562 RSS

 

วันที่  7 มีนาคม 2562   นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10  โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน   และผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมประชุม   ที่ประชุมดีร่วมกันพิจารณาเรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  การรับรองผลการฝึกอบรม และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ ของกระทรวงแรงงาน