พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้ต้องขัง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนปฏิรูปประเทศต่อไป
ประชุมหารือแนวทาง การดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2019

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›