ภารกิจของหน่วยงาน

งานบริการจัดหางานในประเทศ

- บริการจัดหางานแก่ประชาชนผู้ว่างงาน
- รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- รับแจ้งความต้องการจ้างงาน
- บริการข้อมูลทะเบียนผู้ว่างงาน
- เผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงาน
- จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน
- บริการจัดหางานเคลื่อนที่

งานบริการจัดหางานต่างประเทศ
- รับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
- รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
- รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ
- พิจารณาอนุญาตการส่งลูกจ้างไปฝึกงานหรือพาไปทำงานต่างประเทศ

งานคุ้มครองคนหางาน
- รับเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกหลอกไปทำงาน
- ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
- ดำเนินคดีสายนายหน้า หรือผู้ที่จัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต

งานแนะแนวอาชีพ
- จัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน
- แนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- แนะแนวอาชีพในสถานศึกษา
- แนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน
- ทดสอบความพร้อมและความถนัดทางอาชีพ
- บริการข้อมูลอาชีพ(ศูนย์ข้อมูลอาชีพ)
- จัดกิจกรรมวันมหกรรมอาชีพ

งานส่งเสริมการมีงานทำ
- ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน
- ส่งเสริมการทำงานให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทหารปลดประจำการ
- ส่งเสริมการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง
- การสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน
- โครงการศูนย์ตรีเทพ เพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร

งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
- พิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
- รับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
- ตรวจสอบสถานประกอบการและการทำงานของคนต่างด้าว
- ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างงานและการทำงานของคนต่างด้าว

งานบริหารทั่วไป
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- งานธุรการและงานอำนวยการ
- งานบุคลากร
- งานการเงินและงบประมาณ