ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด หมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีทอดตลาด RSS